Tích là gì? Những dạng bài tập ứng dụng

Đánh giá bài viết

Tích là gì?

Trong toán học, tích là kết quả của phép nhân. Nó thường được gọi là tích số và là tên gọi khác của phép nhân các thừa số.

Ví dụ: Phép nhân a x b có thể được gọi là tích của a và b.

Trong phép nhân a x b = c:

 • a và b gọi là thừa số
 • c gọi là tích

Một số câu hỏi về phép nhân

 • Phép nhân tiếng Anh là gì?
 • Phép nhân tiếng Anh là “multiplication”.
 • Thừa số là gì?
 • Thừa số là thành phần của phép nhân.

Các tính chất của phép nhân

Phép nhân có các tính chất sau:

Tính chất giao hoán

a x b = b x a

Tính chất kết hợp

(a x b) x c = a x (b x c)

Tính chất phân phối của phép nhân và phép cộng

a x (b + c) = a x b + a x c

Cũng đúng với phép trừ, tức là a x (b – c) = a x b – a x c

Nhân một số với 1

a x 1 = 1 x a = a

Các dạng toán về phép nhân

Dạng 1: Xác định giá trị của các thành phần trong phép nhân: Thừa số, tích số.

Trong phép nhân, các thành phần được gọi là thừa số và kết quả được gọi là tích.

Ví dụ: Trong phép nhân: 4 x 2 = 8

Có: 4 và 2 là các thừa số. 8 được gọi là tích.

Dạng 2: Tìm giá trị của tích.

Từ phép nhân cho trước, bạn có thể chuyển về tổng của nhiều số hạng để nhẩm và tìm giá trị của tích.

Ví dụ: 4 x 3 = 4 + 4 + 4 = 12

Dạng 3: Toán đố.

Toán đố có rất nhiều dạng khác nhau. Để giải loại bài này, bạn cần thực hiện theo các bước sau:

 1. Đọc và phân tích đề bài: Đề bài thường cho giá trị nhất định và yêu cầu tìm giá trị khi nhân nhiều lần giá trị đó.
 2. Tìm cách giải bài toán: Thông thường, để tìm giá trị của một số nhóm, ta thường lấy giá trị của một nhóm nhân với số nhóm.
 3. Trình bày bài toán dưới dạng phép nhân.
 4. Tính toán và tìm kết quả.
Xem thêm:   55 Tâm sự về bản thân, những câu nói về bản thân cảm động, đáng suy ngẫm

Ví dụ: Mỗi con chó có 4 chân. Vậy 5 con chó có mấy chân?

Cách giải:

 • 5 con chó có số chân là: 4 x 5 = 20 (chân)
 • Đáp số: 20 chân.

Bài tập về phép nhân

Bài 1: Viết các tổng sau thành tích:

 • a, 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 4 x 2 = 8
 • b, 4 + 4 + 4 + 4 = 4 x 4 = 16
 • c, 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 5 x 5 = 25

Bài 2: Viết các tích dưới dạng tổng của các số hạng bằng nhau rồi tính kết quả.

 • a, 2 x 6 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 12
 • b, 8 x 3 = 8 + 8 + 8 = 24
 • c, 7 x 4 = 7 + 7 + 7 + 7 = 28

Bài 3: Thay các biểu thức dưới đây thành tổng của các số hạng bằng nhau rồi tính kết quả.

 • a, 4 x 3 + 4 = 4 + 4 + 4 + 4 = 12
 • b, 3 x 4 + 3 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15
 • c, 5 x 2 + 5 = 5 + 5 + 5 = 15

Bài 4: Viết mỗi biểu thức sau đây thành tích của hai thừa số.

 • a, 4 x 3 + 4 x 2 = 4 x (3 + 2) = 4 x 5 = 20
 • b, 3 x 5 + 3 x 3 = 3 x (5 + 3) = 3 x 8 = 24

Bài 5: Không tính kết quả của mỗi biểu thức. Hãy điền dấu (>, <, =) thích hợp vào chỗ trống.

 • a, 4 x 3……4 + 4 + 4 + 4
  • Đáp án: 4 x 3 < 4 + 4 + 4 + 4
 • b, 2 x 4……2 + 2 + 2 + 2
  • Đáp án: 2 x 4 = 2 + 2 + 2 + 2
 • c, 5 x 4……5 + 5 + 5
  • Đáp án: 5 x 4 > 5 + 5 + 5

Bài 6: Thực hiện phép tính:

 • a, 3 x 4 + 15
  • Đáp án: 3 x 4 + 15 = 12 + 15 = 27
 • b, 5 x 6 + 28
  • Đáp án: 5 x 6 + 28 = 30 + 28 = 58
 • c, 4 x 8 – 17
  • Đáp án: 4 x 8 – 17 = 32 – 17 = 15

Bài 7: Điền số thích hợp vào chỗ trống.

 • a, 30 < 4 x … < 35
  • Đáp án: 30 < 4 x 8 < 35
 • b, 16 < 4 x … < 24
  • Đáp án: 16 < 4 x 5 < 24

Đó là câu trả lời cho thắc mắc “Tích là phép tính gì?” cùng với những thông tin về tính chất và các dạng bài tập về phép nhân. Hy vọng rằng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về tích số và phép tính nhân.

Xem thêm:   Cờ lê đuôi chuột

Được thực hiện bởi Tâm sự của Sách.

Related Posts