Theo Gương Bác

Đánh giá bài viết

Hồ Chí Minh – Người Là Niềm Tin Tất Thắng

Sinh ra và lớn lên trong thời kỳ đen tối của đất nước Việt Nam, khi dân chúng bị áp bức và bóc lột, Hồ Chí Minh đã dùng tấm lòng yêu nước, thương dân và nhiệt huyết của tuổi trẻ để tìm đường cứu nước. Qua nhiều năm đi trên đất nước và tìm hiểu thực tế, Hồ Chí Minh đã đến với chủ nghĩa Mác – Lênin và đưa chủ nghĩa này vào điều kiện cụ thể của Việt Nam.

Hồ Chí Minh đã sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, soạn thảo Cương Lĩnh chính trị và đào tạo đội ngũ cán bộ cách mạng. Người đã lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 và thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đó là kết quả của 15 năm đấu tranh giành chính quyền và cách mạng, đưa Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành một quốc gia độc lập.

Hoài bão lớn nhất của Hồ Chí Minh là độc lập và thống nhất cho Việt Nam. Người đã khẳng định vai trò và giá trị của miền Nam trong sự thống nhất đất nước. Người đã cùng toàn dân kháng chiến chống thực dân Pháp và giành được chiến thắng ở Điện Biên Phủ. Tuy nhiên, sau đó, Mỹ đã xâm lược miền Nam và gây ra nhiều đau thương. Nhưng dù cho cuộc kháng chiến khó khăn đến đâu, Hồ Chí Minh không bao giờ từ bỏ hoài bão của mình.

Xem thêm:   Cuộc đời, phong cách và sự nghiệp sáng tác của Hữu Thỉnh

Hồ Chí Minh không chỉ là một lãnh tụ cách mạng mà còn là một nhà văn hoá, một tư tưởng tiên phong. Người đã kết hợp giữa các giá trị truyền thống của dân tộc và tinh hoa văn hóa của nhân loại. Hồ Chí Minh không chỉ đấu tranh cho một lá cờ, mà còn đấu tranh cho sự giải phóng của con người và xây dựng một xã hội công bằng.

Không thể phủ nhận và “hạ bệ” Hồ Chí Minh! Người đã dành cả cuộc đời mình chiến đấu vì sự giải phóng và hạnh phúc của con người. Mọi luận điệu xuyên tạc và phủ nhận về Người đều rơi vào thinh không. Chúng không thể làm mờ những cống hiến và hy sinh của Hồ Chí Minh đối với đất nước và nhân loại.

Related Posts