Người yêu người, sống để yêu nhau

Đánh giá bài viết

Sống đoàn kết và yêu thương nhau

“Không có gì tuyệt vời hơn trên thế gian này / Người yêu người, sống để yêu nhau” – nhà thơ Tố Hữu đã từng viết về một phong cách sống tình cảm và ý nghĩa của con người trong xã hội mới. Sống đoàn kết và yêu thương nhau là một trong những phẩm chất cao quý của người Việt Nam. Đây cũng là mục tiêu mà chúng ta đã nỗ lực thực hiện trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mục tiêu đó là xây dựng và phát triển văn hóa, để người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, theo tinh thần Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Xây dựng và phát triển văn hóa

Chúng ta đã áp dụng quan điểm “Phát triển văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách và xây dựng văn minh con người” trong những năm qua. Một mặt, chúng ta đã kế thừa và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống và phẩm chất cao quý của người Việt Nam. Mặt khác, hệ thống chính trị đã tập trung xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh thông qua phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn minh và cuộc vận động xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Chúng ta đã tạo điều kiện thuận lợi để ra đời những tấm gương tốt, những người tiên tiến trong các lĩnh vực, như: nông dân sản xuất, người con hiếu thảo, tuổi trẻ sống đẹp, quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, và nhiều phong trào khác.

Xem thêm:   Những Bài Thơ Sáng Tạo Về Tình Yêu và Cuộc Sống ❤️️75 Bài Thơ

Thực hiện tình thương và lòng yêu thương

Thiết thực góp phần xây dựng và phát triển văn minh, chúng ta đã thực hiện những phong trào thi đua yêu nước, tình thương và lòng tương thân tương ái. Nhờ sự đoàn kết và hỗ trợ nhau, chúng ta đã phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống. Chúng ta đã xây dựng một môi trường văn minh và thực hiện những chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Chúng ta đã thực hiện tiết kiệm và lan tỏa những giá trị truyền thống của gia đình và dân tộc, từ đó đẩy lùi những cái xấu, cái ác, tiêu cực và tệ nạn xã hội. Như vậy, chúng ta đã ngăn chặn tình trạng đạo đức xuống cấp.

Xây dựng một xã hội văn minh và kỷ cương

Nhờ đóng góp của các cấp, các ngành trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam ngày càng trở nên văn minh, kỷ cương. Chúng ta đang phát triển toàn diện, hướng đến chân – thiện – mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Chúng ta đã có những đặc tính cơ bản như yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù và sáng tạo.

Hướng tới một xã hội văn minh và tương thân tương ái

Tuy nhiên, trong xã hội vẫn còn những mặt trái. Một số người có thể bị biến chất, thoái hóa, xuống cấp đạo đức và lối sống, vi phạm pháp luật. Ngay cả trong một số gia đình, tình thân có thể giảm sút, lối sống trở nên thực dụng và vô cảm, tình trạng bạo hành gia đình ngày càng đáng báo động, gây ra nhiều hệ lụy. Do vậy, chúng ta cần tiếp tục quan tâm và thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Chúng ta cần nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sống yêu thương và quan tâm đến nhau trong mỗi gia đình và cộng đồng.

Xem thêm:   Hột quẹt zippo - Zippo Hà Nội

Sống văn minh và kỷ cương, biết chia sẻ chính là cách thiết thực góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc!

Kim Quy

Tâm sự của Sách

Related Posts