1 giờ 30 phút bằng bao nhiêu giờ?

Đánh giá bài viết

1 giờ 30 phút bằng bao nhiêu giờ?

1 giờ 30 phút tương đương với 1.5 giờ. Để chuyển đổi thời gian từ phút sang giờ, chúng ta chia số phút đó cho 60 (vì mỗi giờ có 60 phút). Trong trường hợp này, 90 phút chia cho 60 sẽ bằng 1.5 giờ. Vì thế, 1 giờ 30 phút tương đương với 1.5 giờ.

Cách chuyển đổi khác để chuyển đổi giữa giờ và phút là sử dụng hệ số chuyển đổi 1 giờ = 60 phút.

Để đổi từ giờ sang phút, chúng ta nhân số giờ đó với 60.

Để đổi từ phút sang giờ, chúng ta chia số phút đó cho 60.

Với trường hợp này, để chuyển đổi 1 giờ 30 phút sang giờ, chúng ta có thể thực hiện như sau:

Đổi 1 giờ thành phút: 1 giờ x 60 phút/giờ = 60 phút

Cộng số phút đã chuyển đổi ở trên với 30 phút: 60 phút + 30 phút = 90 phút

Đổi 90 phút thành giờ: 90 phút / 60 phút/giờ = 1.5 giờ

Vì thế, 1 giờ 30 phút tương đương với 1.5 giờ.

Công thức đổi phút sang giờ

 • Công thức để đổi phút sang giờ là:

số giờ = số phút / 60

Ví dụ, nếu bạn muốn chuyển đổi 90 phút sang giờ, chúng ta sẽ áp dụng công thức trên và có:

số giờ = 90 phút / 60 = 1.5 giờ

Vậy nên 90 phút tương đương với 1 giờ 30 phút hoặc 1.5 giờ.

 • Để đổi giờ sang phút, công thức tương tự như sau:

số phút = số giờ x 60

Ví dụ, nếu bạn muốn chuyển đổi 2.5 giờ sang phút, chúng ta sẽ áp dụng công thức trên và có:

số phút = 2.5 giờ x 60 = 150 phút

Vậy nên 2.5 giờ tương đương với 150 phút.

Một số bài tập về cách đổi phút sang giờ

Đây là một số bài tập về cách đổi phút sang giờ:

 1. Đổi 90 phút sang giờ. Giải: số giờ = số phút / 60 = 90 phút / 60 = 1.5 giờ. Vậy 90 phút tương đương với 1 giờ 30 phút hoặc 1.5 giờ.

 2. Đổi 120 phút sang giờ. Giải: số giờ = số phút / 60 = 120 phút / 60 = 2 giờ. Vậy 120 phút tương đương với 2 giờ.

 3. Đổi 75 phút sang giờ và phút. Giải: số giờ = số phút / 60 = 75 phút / 60 = 1 giờ. Vậy 75 phút tương đương với 1 giờ và 15 phút.

 4. Đổi 180 phút sang giờ và phút. Giải: số giờ = số phút / 60 = 180 phút / 60 = 3 giờ. Vậy 180 phút tương đương với 3 giờ.

 5. Đổi 300 phút sang giờ và phút. Giải: số giờ = số phút / 60 = 300 phút / 60 = 5 giờ. Vậy 300 phút tương đương với 5 giờ.

 6. Đổi 105 phút sang giờ và phút. Giải: số giờ = số phút / 60 = 105 phút / 60 = 1 giờ. Số phút còn lại = số phút ban đầu – số giờ đã chuyển đổi sang phút = 105 phút – 1 giờ x 60 phút/giờ = 45 phút. Vậy 105 phút tương đương với 1 giờ và 45 phút.

Xem thêm:   Văn mẫu lớp 12: Phân tích bức tranh tứ bình trong bài thơ Việt Bắc 3 Dàn ý + 20 bức tranh tứ bình Việt Bắc (Sơ đồ tư duy)

Mong rằng các bài tập này sẽ giúp bạn làm quen với cách đổi phút sang giờ và giải quyết các bài tập liên quan đến đơn vị thời gian.

1 giờ 30 phút bằng bao nhiêu giây?

Để đổi từ giờ sang giây, chúng ta cần biết rằng mỗi giờ bao gồm 60 phút và mỗi phút bao gồm 60 giây. Vì vậy, để đổi từ giờ sang giây, chúng ta cần nhân số giờ đó với 60 (để chuyển sang phút) và sau đó nhân kết quả đó với 60 nữa (để chuyển sang giây).

 • Để đổi 1 giờ 30 phút sang giây, chúng ta có thể sử dụng công thức như sau:

1 giờ 30 phút = 1 x 60 phút + 30 phút = 60 + 30 phút = 90 phút

90 phút x 60 giây/phút = 5400 giây

Vậy, 1 giờ 30 phút tương đương với 5400 giây.

 • Cách đổi khác để chuyển đổi giữa giờ và giây là sử dụng hệ số chuyển đổi 1 giờ = 3600 giây.

Để đổi từ giờ sang giây, chúng ta nhân số giờ đó với 3600.

Để đổi từ giây sang giờ, chúng ta chia số giây đó cho 3600.

Với trường hợp này, để chuyển 1 giờ 30 phút sang giây, chúng ta có thể thực hiện như sau:

Đổi 1 giờ thành giây: 1 giờ x 3600 giây/giờ = 3600 giây

Đổi 30 phút thành giây: 30 phút x 60 giây/phút = 1800 giây

Cộng số giây đã đổi được ở trên lại: 3600 giây + 1800 giây = 5400 giây

Vì vậy, 1 giờ 30 phút tương đương với 5400 giây.

Xem thêm:   Nhớ rừng - Tác phẩm văn học lớp 8 hay nhất

2 giờ 30 phút bằng bao nhiêu giờ?

 • Đổi 2 giờ 30 phút tương đương với tổng số giờ là:

2 giờ + 30 phút / 60 phút/giờ = 2.5 giờ

Vậy, 2 giờ 30 phút tương đương với 2.5 giờ.

 • Cách đổi khác để chuyển đổi giữa giờ và phút là sử dụng hệ số chuyển đổi 1 giờ = 60 phút.

Để đổi từ giờ sang phút, chúng ta nhân số giờ đó với 60.

Để đổi từ phút sang giờ, chúng ta chia số phút đó cho 60.

Với trường hợp này, để chuyển đổi 2 giờ 30 phút sang giờ, chúng ta có thể thực hiện như sau:

Đổi 30 phút thành giờ: 30 phút / 60 phút/giờ = 0.5 giờ

Cộng số giờ đã đổi được ở trên với 2 giờ: 2 giờ + 0.5 giờ = 2.5 giờ

Vậy, 2 giờ 30 phút tương đương với 2.5 giờ.

 • Cách đổi khác để chuyển đổi giữa giờ và phút là sử dụng hệ số chuyển đổi 1 giờ = 60 phút.

Để đổi 2 giờ 30 phút thành giờ, chúng ta có thể thực hiện như sau:

Đổi 30 phút thành phần thập phân: 30 phút / 60 phút = 0.5

Cộng phần nguyên và phần thập phân lại: 2 + 0.5 = 2.5 giờ

Vậy, 2 giờ 30 phút tương đương với 2.5 giờ.

11 giờ 30 phút bằng bao nhiêu giờ?

11 giờ 30 phút tương đương với 11.5 giờ.

 • Để đổi từ giờ và phút sang giờ thập phân, bạn chỉ cần chia phút cho 60 (số phút trong một giờ) và cộng kết quả với số giờ. Ví dụ, để đổi 11 giờ 30 phút sang giờ thập phân, chúng ta sẽ làm như sau:

30 phút / 60 = 0.5 giờ

11 giờ + 0.5 giờ = 11.5 giờ

Do đó, 11 giờ 30 phút tương đương với 11.5 giờ.

 • Một cách đơn giản khác để đổi từ giờ và phút sang giờ thập phân là chuyển đổi phút sang thập phân bằng cách chia phút cho 60, sau đó cộng kết quả với giờ. Bạn có thể sử dụng công thức sau để thực hiện việc này:

Giờ thập phân = Giờ + Phút / 60

Ví dụ, để đổi 11 giờ 30 phút sang giờ thập phân, chúng ta sẽ thực hiện như sau:

Xem thêm:   Chúng ta của sau này: Khi Tình yêu chẳng đủ để giữ lại nhau

Giờ thập phân = 11 + 30 / 60 = 11.5 giờ

Do đó, 11 giờ 30 phút tương đương với 11.5 giờ.

 • Cách đổi khác là chuyển đổi giờ sang phút, sau đó tính tổng số phút và chia cho 60 để tìm giờ thập phân tương ứng. Bạn có thể làm theo các bước sau:

Chuyển giờ sang phút bằng cách nhân số giờ với 60: phút = giờ x 60

Cộng số phút tính được từ bước 1 với số phút ban đầu: tổng phút = phút + phút ban đầu

Chia tổng số phút cho 60 để tìm giờ thập phân tương ứng: giờ thập phân = tổng phút / 60

Ví dụ, để đổi 11 giờ 30 phút sang giờ thập phân:

phút = 11 x 60 = 660

tổng phút = 660 + 30 = 690

giờ thập phân = 690 / 60 = 11.5 giờ

Do đó, 11 giờ 30 phút tương đương với 11.5 giờ.

 • Một cách khác để đổi từ giờ và phút sang giờ thập phân là tính số phút tính từ 0 giờ đến thời điểm đó, sau đó chia cho 60 để tìm giờ thập phân tương ứng. Bạn có thể làm theo các bước sau:

Tính số phút tính từ 0 giờ đến thời điểm đó bằng cách nhân số giờ với 60, sau đó cộng với số phút: số phút tính từ 0 giờ đến thời điểm đó = số giờ x 60 + số phút

Chia số phút tính được từ bước 1 cho 60 để tìm giờ thập phân tương ứng: giờ thập phân = số phút tính từ 0 giờ đến thời điểm đó / 60

Ví dụ, để đổi 11 giờ 30 phút sang giờ thập phân:

số phút tính từ 0 giờ đến thời điểm đó = 11 x 60 + 30 = 690 phút

giờ thập phân = 690 / 60 = 11.5 giờ

Do đó, 11 giờ 30 phút tương đương với 11.5 giờ.

1 giờ 10 phút bằng bao nhiêu giờ?

1 giờ 10 phút tương đương với 1.16666667 giờ (vì 10 phút là 10/60 = 0.16666667 giờ).

Để tính số giờ tương ứng với 1 giờ 10 phút, chúng ta chỉ cần chuyển đổi số phút thành giờ bằng cách chia số phút cho 60 và cộng thêm vào số giờ. Vậy:

1 giờ 10 phút = 1 giờ + 10 phút / 60

= 1 + 0.16666667

= 1.16666667 giờ

Vậy, 1 giờ 10 phút tương đương với 1.16666667 giờ.

Related Posts